ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η διεξαγωγή έρευνας και η εκπόνηση μελετών για τη μετανάστευση στην Ελλάδα, η διενέργεια επιστημονικών συναντήσεων καθώς και η οργάνωση δημοσίων συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, ενημερώσεων, εκπαιδεύσεων, συνεργασιών, διαβουλεύσεων, ψηφοφοριών, forums ανταλλαγής απόψεων και άλλων δράσεων πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση.

Η διαρκής παρακολούθηση και η καταγραφή της εξέλιξης του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα, σε τομείς σχετικούς με την εκπαίδευση, την εργασία, τη διαμονή, την υγεία, την κοινωνική μέριμνα την κοινωνική ενσωμάτωση, την ενσωμάτωση στην κοινωνία της πληροφορίας και της ψηφιακής οικονομίας κ.λ.π. των μεταναστών.

people

Η επικοινωνιακή δράση για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των μεταναστών σε θέματα μετανάστευσης, η συνεργασία με δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς ( Δημόσιες Υπηρεσίες, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ενώσεις ΜΗΚΥΟ κ.α.τ.) του ίδιου ή συγγενούς αντικειμένου στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδας, η δημιουργία βιβλιοθήκης και η έκδοση περιοδικών, βιβλίων και επιστημονικών μελετών και συγγραμάτων, βέλτιστων πρακτικών, εισηγήσεων πάνω σε θέματα που αφορούν στη μετανάστευση.

Η συμμετοχή σε κάθε είδους μελέτη, διαγωνισμό, ερευνητικά ή μη προγράμματα καθώς και η υλοποίηση μέτρων και δράσεων που εντάσσονται στα προγράμματα αυτά και αφορούν στη μετανάστευση και στους μετανάστες, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Δράσεις της εταιρείας που δεν περιγράφονται ανωτέρω, εντάσσονται στους κύριους σκοπούς της, εφόσον έχουν να κάνουν ή αναφέρονται στη μετανάστευση ή/και στους μετανάστες καθώς επίσης και σε κοινωνικοπολιτικά θέματα, κοινωνικά φαινόμενα και φαινόμενα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ολοκλήρωσης.